fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ügyfél részére

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számomra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetem, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelek. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Kucharik Gabriella,egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1171 Budapest, Tanár utca 30.

Nyilvántartási szám: 34826106

Adószám: 66414706-1-42

Honlap: https://www.gabrielsoffice.hu/

Email elérhetőség: info@gabrielsoffice.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló (Áfatörvény)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló (Számviteli tv.)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység

a.) kapcsolatfelvétel (menüpont)

  Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele, kapcsolattartás  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges  
  Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
  Személyes adatok köreNév, email cím, telefonszám  
  Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)   levelezési rendszer szolgáltató: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (székhely: 675 Ponce De Leon Ave Ne, Atlanta GA 30308)  
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel

  b.) kapcsolatfelvétel emailben

  Adatkezelés céljaKapcsolat felvétele email formájában  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges  
  Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő  
  Személyes adatok köreNév, email cím, telefonszám  
  Adatmegőrzési időA kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  levelezési rendszer szolgáltató: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (székhely: 675 Ponce De Leon Ave Ne, Atlanta GA 30308) 
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önnel felvenni a kapcsolatot emailben
   

  c.) hírlevélre történő feliratkozás

  Adatkezelés céljaHírlevél küldése  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás  
  Az Érintettek kategóriáiBármely természetes személy  
  Személyes adatok köreNév, email cím  
  Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik  
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419) 
  hírlevélküldő szoftver: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (székhely: 675 Ponce De Leon Ave Ne, Atlanta GA 30308)
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó  
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni  

  d.) online időpont foglalás

  Adatkezelés céljaOnline időpontfoglalás
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő, ügyfél
  Személyes adatok köreNév, email cím
  Adatmegőrzési időAz időpontfoglalást követő 1. év végéig
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  ·         tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)
  ·         időpontfoglaló szoftver: Calendly, Inc. (székhely: 115 E Main St., Ste A1BBuford, GA 30518, USA)
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő, ügyfél
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud időpontot biztosítani Önnek

  e.) Online konzultáció megtartása

  Adatkezelés céljaOnline konzultáció megtartása
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiÉrdeklődő, ügyfél
  Személyes adatok köreNév , email cím, élő kép- és hangfelvétel
  Adatmegőrzési időNév, email cím: a kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
  A kép- és hangfelvétel nem kerül rögzítésre
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  ·         levelezési rendszer szolgáltató: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (székhely: 675 Ponce De Leon Ave Ne, Atlanta GA 30308)
  ·         online konzultáció szolgáltató(k):
  Ø  Zoom: Lionheart Squared Ltd. (székhely: 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32., Dublin DO2 EK84, Írország)
  Ø  Google Meet: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az érdeklődő, ügyfél
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud konzultációt tartani Önnel

  f.) megbízási szerződés megkötése

  Adatkezelés céljaMegbízási szerződés megkötése (virtuális asszisztensi szolgáltatásra, alvállalkozó igénybevételére)  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges  
  Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt., természetes személy)
  Személyes adatok köreNév, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám
  Természetes személy partner esetén: Név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely
  Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner  
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni  

  g.) vállalkozási szerződés megkötése

  Adatkezelés céljaVállalkozási szerződés megkötése
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt., természetes személy)
  Személyes adatok köreNév, székhely, adószám, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám; Természetes személy partner esetén: Név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely
  Adatmegőrzési időszerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása a partner 
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

  h.) számlázás

  Adatkezelés céljaSzámla kiállítása  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése  
  Az Érintettek kategóriáiÜgyfél
  Személyes adatok köreNév, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím  
  Adatmegőrzési időArt. 78. § (3) bekezdés alapján 5 év 
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik  
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  ·         számlázó program a NAV számlázó rendszere: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
  ·         könyvelő: Czene Krisztina egyéni vállalkozó (székhely: 1172 Budapest, Harsona utca 53., nyilvántartási szám: 54539194)
   Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél  
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

  i.) szolgáltatás ellenértékének kifizetése

  Adatkezelés célja
  Szolgáltatás ellenértékének kifizetése
  Adatkezelés jogalapja
  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  Az Érintettek kategóriáiÜgyfél
  Személyes adatok köreNév, cégnév (céges ügyfél esetén), bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje
  Adatmegőrzési időArt. 78. § (3) bekezdés alapján 5 év
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
  A személyes adatokhoz önálló Adatkezelőként Adatkezelő számlavezető bankja fér hozzá:
  ·         OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585)
  A Bank Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.otpbank.hu/portal/hu/
  adatvedelem
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja kifizetni a szolgáltatást

  j.) ügyfélvélemény

  Adatkezelés céljaÜgyfelektől származó vélemény megjelenítése
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
  Az Érintettek kategóriáiÜgyfél
  Személyes adatok köreNév, vélemény tartalma
  Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:
  ·         tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419)
  ·         levelezési rendszer szolgáltató: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (székhely: 675 Ponce De Leon Ave Ne, Atlanta GA 30308)
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása az ügyfél
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a véleményét megjeleníteni

  k.) szerződéses kapcsolattartás

  Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító, ügyfél) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

  Adatkezelés céljaAz Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása  
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek  
  Az Érintettek kategóriáiPartner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy  
  Személyes adatok köreNév, beosztás, telefonszám, email cím  
  Adatmegőrzési időA szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig  
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik  
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe  
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója  
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel egyeztetni mint Partnerrel  

  l.) közösségi oldalakon való kommunikáció

  Adatkezelés céljaKözösségi oldalakon való kommunikáció
  Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
  Az Érintettek kategóriáiKözösségi oldalon regisztrált személy
  Személyes adatok köreNév, nyilvános profilkép

  Adatmegőrzési idő
  Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint
  AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
  CímzettekAz Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
  Adatok forrásaA személyes adatok forrása a regisztrált személy
  Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önt az aktuális tevékenységéről, szolgáltatásáról tájékoztatni a közösségi oldalakon

  6. Honlap adatkezelése

  A Honlap sütiket használ.

  A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

  A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

  A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

  A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

  Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

  7. Közösségi média

  Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

  A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

  Közösségi oldal:Adatkezelő neve:Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
  FacebookMeta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)https://www.facebook.com/privacy/explanation
  LinkedInLinkedIn Corporation (székhely: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

  8. Az adatokhoz való hozzáférés

  Az Adatkezelő hozzáfér a személyes adatokhoz a feladatai ellátásához szükséges mértékben.

  9. Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

  10. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

    Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
  Tájékoztatáshoz való jog /GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.  
  Hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:
  ·      milyen személyes adatait
  ·      milyen jogalapon
  ·      milyen adatkezelési cél miatt
  ·      mennyi ideig kezeli
  ·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
  ·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
  ·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő: milyen személyes adataitmilyen jogalaponmilyen adatkezelési cél miattmennyi ideig kezeli kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataitmilyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.  
  Helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
  Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  ·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
  ·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  ·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
  ·      a személyes adatait jogellenesen kezelték
  ·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  ·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  ·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
  ·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  ·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
  Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  ·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
  ·      az adatkezelés automatizált módon történik.
  Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  Tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  Hozzájárulás visszavonásának joga /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

  11. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

  Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
  Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga /GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  telefon: +36 (1) 391-1400
  email: ugyfelszolgalat@naih.hu  
  honlap: www.naih.hu
  Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése) /GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek

  12. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

   Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

   Budapest, 2023. augusztus 14.

   Eredeti dokumentum2021.09.19
   V2 módosított verzió2022.01.06
   V3 módosított verzió2022.07.10
   V4 módosított verzió2023.08.14